Υποβολή Εργασιών

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα, με Προφορική Ανακοίνωση, Αναρτημένη Ανακοίνωση (ePoster) ή Επιστημονική Προβολή (Video) στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματολογικά.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα παρουσιασθούν ως Προφορικές ή Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) ή Επιστημονικές Προβολές (Videos) και οι περιλήψεις τους θα δημοσιευθούν στον ηλεκτρονικό (USB) Τόμο Περιλήψεων που θα διανεμηθεί  στο Συνέδριο.

Προθεσμία Υποβολής μέχρι τις 3 Ιουνίου 2018

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των εξήντα (60) λεπτών. Η εκφώνηση των Προφορικών Ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας επτά (7) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού και της συζήτησης. Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη.

E-posters (Αναρτημένες Ανακοινώσεις)

Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters) στο 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πρωτοποριακής πλατφόρμας ePostersLive, που απλουστεύει τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων για τους συγγραφείς και διακρίνεται για το φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Επιπλέον της απλής ανάρτησης, ορισμένος αριθμός e-posters θα προεπιλεγούν για ολιγόλεπτη προφορική παρουσίαση (3 λεπτά, 3-5 slides), σε ειδικές συνεδρίες σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Επιστημονικές Προβολές (Video)

Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά και θα διατίθενται τρία (3) λεπτά για συζήτηση.

Θεματικές Ενότητες

 • Ανδρολογία (Υπογονιμότητα και Αναπαραγωγή – Στυτική Δυσλειτουργία)
 • Ανδρική Ακράτεια
 • Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Ουρολογία
 • Γηριατρική Ουρολογία
 • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική
 • Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία
 • Εκπαίδευση στην Ουρολογία
 • Επανορθωτική Χειρουργική
 • Επιπλοκές Ουρολογικών Επεμβάσεων
 • Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη
 • Κακώσεις Ουροποιητικού
 • Λιθίαση Ουροποιητικού – Λοιμώξεις Ουροποιογεννητικού
 • Μεταμοσχεύσεις
 • Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Ουρογυναικολογία
 • Παιδιατρική Ουρολογία
 • Διάφορα

Βράβευση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή θα απονείμει Βραβεία στην καλύτερη εργασία κάθε κατηγορίας (Ελεύθερες Ανακοινώσεις, e-Posters, Επιστημονικές Προβολές-Video).
Οι συγγραφείς των εργασιών που έχουν υποβληθεί προς βράβευση, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έως τις 31 Αυγούστου 2018.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του on-line συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

Για την υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από την υποβολή της περίληψής σας:

 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζούς χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική. πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και την αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες

 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος και μόνο εφόσον η περίληψη είναι σε κατάσταση «Πρόχειρη», έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις που δεν έχουν «Υποβληθεί» και παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρη» δεν θα υπολογισθούν.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του on-line συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετικό είδος ή/και θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 10/07/2018. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210 7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, VIDEOS), θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 24ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο. 
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τη Γραμματεία Υποβολής Περιλήψεων, Erasmus S.A., στην ηλεκτρονική διεύθυνση
huacongress2018@erasmus.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7414700.